ผู้บังคับบัญชา ศฝ.นศท.ฯ

กองบังคับการ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก


พล.ต.ชาติชาย อ่อนน่วม

ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

 

พ.อ.วีระพันธ์  สมัครการ

รอง ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.(1)

 

 


พ.อ.กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

รอง ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.(2)

 

 พ.อ.ธนัท  พูลสยม

     ผช.ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.


ฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบกหน.ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

พ.ท.หญิง จรีรัตน์ อ้นอารีย์
นายทหารพยาบาล ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายยุทธการและการฝึก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบกหน.ฝยก.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบกหน.ฝกบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายการฝึกและศึกษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

พ.ท.กมล เหมือนเพชร
หน.ฝ่ายการฝึกและศึกษา ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายปกครอง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบกนายทหารปกครอง ศฝ.นศท.กส.ทบ.

 

ศูนย์การกำลังสำรอง
กองทัพบก
กรมการสัตว์ทหารบก