ผู้บังคับบัญชา ศฝ.นศท.ฯ

กองบังคับการ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก


พล.ต.ชาติชาย อ่อนน่วม

ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

 

พ.อ.วีระพันธ์  สมัครการ

รอง ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.(1)

 

 


พ.อ.กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

รอง ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.(2)

 

 พ.อ.ธนัท  พูลสยม

     ผช.ผบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.


ฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

ร.อ.พิสูตร  วรรณโก

หน.ฝธก./กพ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

พ.ท.หญิง จรีรัตน์ อ้นอารีย์
นายทหารพยาบาล ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายยุทธการและการฝึก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

พ.ต.พัตนศักดิ์  ประสมศรี

หน.ฝยก.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก


ร.ต.มณเทียร  กลัดนาค(แทน)

หน.ฝกบ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายการฝึกและศึกษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

พ.ท.กมล เหมือนเพชร
หน.ฝ่ายการฝึกศึกษา ศฝ.นศท.กส.ทบ.

พ.ท.หญิง ปัทมา  ทองคฤงคลี

หน.ฝกษ.ศฝ.นศท.กส.ทบ.


ฝ่ายปกครอง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

ร.ท.พรสุวรรณ   สมประสงค์ (แทน)

นายทหารปกครอง ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

 จ.ส.อ.อิดศร  เวชอาภรณ์

ประชาสัมพันธ์ ศฝ.นศท.กส.ทบ.

ศูนย์การกำลังสำรอง
กองทัพบก
กรมการสัตว์ทหารบก